Tra cứu bảng điểm

Nhập mã sinh viên để tra cứu

Thông tin sinh viên

Mã sinh viên: 12107344

Họ và tên: Bùi Thế Tới

Lớp: QL17.18

Ngành học: QUẢN LÝ KINH DOANH

STT Mã môn Tên môn học ĐVHT Điểm lần 1 Điểm lần 2
Học kỳ 1
1 0101 Anh 1 6 5.02
2 1201 Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 3 5.85
3 0254 Kỹ thuật lắp ráp cài đặt 3 6.3
4 0201 Tin 1 3 5.3
Học kỳ 2
1 0102 Anh 2 6 5.36
2 0103 Anh 3 6 5.46
3 0104 Anh 4 6 4.02 5.07
4 1602 Giáo dục Thể chất Không tính điểm 6 9
5 1101 Kinh tế học Mác-Lênin 1 3
6 1102 Kinh tế học Mác-Lênin 2 3 4.63 4.81
7 0608 Kỹ năng giao tiếp - Ðàm phán 3 4.36
8 0202 Tin 2 6 6.15
Học kỳ 3
1 0105 Anh 5 6 5.34
2 0106 Anh 6 6 5.9
3 0107 Anh 7 6 6.2
4 1203 Đường lối Ðảng Cộng sản Việt Nam 3 6.16
5 1401 Luật kinh tế 1 3 4.61 6.2
6 1402 Luật kinh tế 2 3 6.7
7 1108 Thống kê học 3 5.55
8 0203 Tin 3 6 5.13
Số ĐVHT còn nợ: 9
Điểm tổng hiện tại: 5.37 Xếp loại học tập: Trung bình
Tra cứu mã sinh viên khác